پرسشنامه مدیریت کلاس

پرسشنامه مدیریت کلاس به منظور سنجش سبکهای مدیریت کلاس توسط عالی و امین یزدی (١٣٨٨) ساخته شده است که بر اساس چارچوب نظری ولفگانگ و گلیکمن و با الگوگیری از پرسشنامه¬ی باورهای معلمان در زمینه کنترل کلاس (ABCC) از مارتین و همکاران (١٩٩٨) طراحی شده است.عالی و امین یزدی (١٣٨٨) روایی پرسشنامه را به روش محتوایی و با سیگمای شمارشی، ٠/٨٨ و با روش تحلیل عاملی ٧٩/ ٠ به دست آورده است. همچنین پایایی پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ ٧٨/ ٠ به دست آورد (عالی و امین یزدی، ١٣٨٨).